Visjon

Hensikten med visjonen er å lage grunnlag for arbeidet med Fargemarka, og å skape samhold og enighet om prosjektets kjerneverdier og mål. Visjonen skal fungere som grunnpilaren som gruppen kan komme tilbake til dersom uenighet oppstår. I et slikt tilfelle skal beslutningen samsvare med visjonen.

Prosjektet har mange visjoner om boligplasser, atelierer, kultur, bærekraftig og lokal matproduksjon og rekreasjon. Disse er oppsummert i tre hovedkategorier bolig, felleskap og bærekraftig fremtid.

1. Bolig

Et rimelig og prisregulert byøkologisk forsøksområde, basert på den eksisterende fysiske strukturen med fokus på bevaring, klimaforsvalig gjenbruk og matproduksjon. Tillit og makt til folket til å utforme sine egne hjem og omgivelser uten drastiske endringer i det verdsatte kulturlandskapet. Overkommelig priset boliger; inkludert både de eksisterende byggene og nye alternative boformer, for alle - uavhengig av inntekt og sosial status i en tid med usikkerhet i arbeidsmarkedet.

2. Felleskap

Et mangfoldig, inkluderende og engasjert omsorgsfellesskap med innbygger-involvering og -mot basert på dugnadsånd. Tillitsbasert demokratisk selvstyre basert på likhet som skaper motstandsdyktighet overfor klima- og sosial-kollaps. Rom for praktisk og teoretisk kunnskapsutveksling for hele Trondheim.

3. Bærekraftig fremtid

En enestående mulighet for å gjøre Trondheim til et bærekraftig, fremtidsrettet og grønt verdensforbilde. En nødvendig tilpasningsdyktig og robust samfunnsmodell, som kan imøtekomme globale utfordringer lokalt med økt fleksibilitet og rask respons. En sirkulærøkonomisk tilnærming med lokal matproduksjon, kulturtilbud og andre grassrootsinitiativer som gir tilbake til lokalsamfunnet.